SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- AMAÇ VE KONU
Bu sözleşme, bir taraftan .(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan .(sorumlu müdür olarak anılacaktır) arasında yapılan sorumlu müdürlük sözleşmesinin şartlarını belirler. 13 Mart 2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5307 Sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu”, 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği” ve 12 Şubat 2002 tarih ve 24669 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”  gereği sorumlu müdür ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler.
MADDE 2- KAPSAM
Sözleşmenin konusu işverene ait .ili, . İlçesi sınırları içinde bulunan otogaz istasyonunda sorumlu müdür olarak görev alacak olan ’ın görev, yetki, sorumluluk ve özlük hakları ile işveren’in sorumluluklarını kapsar.
MADDE 3-TARAFLAR
İşveren:
Adı Soyadı  : 
Ticari Ünvanı  : 
Adres  : 
Telefon  : 
Faks  : 
Ana gaz dağıtım şirketinin adı  : 
Sözleşme tarih ve numarası  : 
Ruhsat No  : 
Sorumlu Müdür:
Adı Soyadı  : 
Mezun Olduğu Okul  : 
Diploma No  : 
Oda Sicil No  : 
SSK/Bağkur Sicil No  : 
T.C. Kimlik No  : 
Sorumlu Meslek Odası  : 
İkametgah Adresi  : 
Telefon  : 
Faks  : 
E-Posta  : 
MADDE 4- SORUMLU MÜDÜR’ÜN TANIMI
Sorumlu müdür; 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği” 7. Maddesinde otogaz istasyonundaki görev, sorumluluk ve yetkileri belirtilen kişidir.
MADDE 5- SORUMLU MÜDÜR’ÜN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
 1. Otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,
 2. Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak,
 3. Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,
 4. Otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,
 5. Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,
 6. Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,
 7. Otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,
 8. Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak,
 9. Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak ile yükümlüdür.
 10. Sorumlu müdür, bağımsız çalışma ilkesi gereğince bu sözleşme hükümlerini yerine getirirken hiçbir şekilde engellenemez.
 11. İşyeri ve çalışanların yaşamı ile ilgili yakın tehlike oluşması durumunda, işin geçici olarak durdurulmasını sağlar.
 12. Sorumlu müdür, işyerinin ve çalışanların güvenliğini tehdit edici durumların tespitinde gerekli önlemlerin ve eksikliklerin giderilmesini işverenden ister. İşverenin eksiklikleri belirlenen sürede gidermemesi durumunda sorumlu müdürün haklı fesih hakkı doğar ve durumunu kayıtlı olduğu Oda’ya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirir.
MADDE 6- HİZMET BEDELİ ve ÖDEME
 1. Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli TMMOB Yönetim Kurulu tarafından en son  Aralık ayında belirlenen ve ilgili Odaların yayın organları ile üyelerine duyurulan “LPG Piyasası Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Asgari Ücreti”nin altında olmayacaktır. Her halükarda hizmet bedeli, sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte olan brüt asgari ücretin altında olamaz. 
 2. Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli, Sorumlu müdürün işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri karşılığında, aylık brüt .TL.’dir.
 3. Hizmet bedeli, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip her ayın ’sının işgünü bitimine kadar, Sorumlu Müdürün Bankası, No’lu Hesabına yatırılacak/ defaten ödenecektir. 
 4. Sorumlu Müdürün 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları, her bir otogaz istasyonu için sürekli ve kesintisiz bir hizmet niteliğinde olup, hizmet bedeli ve SSK primleri sorumlu müdürün otogaz istasyonunda  bulunma gün sayısına göre  belirlenemez.
MADDE 7- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
 1. Sözleşmenin 5. maddesinin (l) bendinde belirtilen durumun doğması halinde işyerinde meydana gelecek kazadan işveren sorumludur.
 2. İş için yapılacak bütün giderler işverence karşılanacaktır.
 3. İşbu sözleşmenin 6.maddesinde  öngörülen hizmet bedelini, yine aynı 
maddede belirtilen koşullara uygun olarak ödemek.
MADDE 8- SORUMLU MÜDÜR’ÜN ÖZLÜK HAKLARI
 1. Sorumlu Müdürler ayda en fazla 5 istasyonda görev yapabilirler.
 2. Sözleşmenin devamı halinde, 5.maddede belirlenen hizmet bedeli, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından en son  Aralık ayında belirlenen ve ilgili Odaların yayın organları ile üyelerine duyurulan “LPG Piyasası Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Asgari Ücreti”nin altında olmayacaktır. Her halükarda hizmet bedeli, sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte olan brüt asgari ücretin altında olamaz. 
 3. Hizmet bedeline  KDV dahil değildir.
 4. Sorumlu Müdürlük Hizmetinin, TMMOB Yönetmelikleri uyarınca kurulan SMM Bürolarının yetkili SMM’lerince verilmesi halinde; Bağkur ve/veya SSK primleri, söz konusu SMM Bürosu tarafından yatırılır.
 5. Çok yıllı sözleşmeler için belirlenecek yıllık ücret artışında; TMMOB tarafından açıklanan ücretler arasındaki artış oranı esas alınır.
 6. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.
 7. Sözleşmede yazılı ücret yalnızca sözleşmede belirtilen işler içindir. Sözleşmede yer almayan işler istenmesi halinde sorumlu müdüre, kayıtlı olduğu Oda’nın açıkladığı asgari ücretten az olmamak koşuluyla, ayrı ücret ödenecektir.
MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ
 1. Sorumlu müdür 15 gün önceden geçerli nedenle feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.
 2. İşverenin sözleşmeyi süresinden önce geçerli bir neden olmadan feshetmesi halinde sözleşme süresinde ödenmesi gereken ücreti nakden ve defaten sorumlu müdüre ödemekle yükümlüdür.
 3. Belgenin feshi halinde taraflar, bu durumu sorumlu müdürün bağlı olduğu Odaya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 15 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar.
 4. Sözleşmenin 5. maddesinin (l) bendinde belirtilen durumda sorumlu müdür bildirimsiz fesih hakkını kullanabilir.
 5. Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği taktirde sorumlu müdür görevi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu Oda’ya, başka bir meslek mensubunun işi almaması konusunda bildirimde bulunur.
MADDE 10- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme / / ve / / tarihleri arasında geçerlidir.
MADDE 11- ÇEŞİTLİ KONULAR
 1. İşbu sözleşme //. tarihinde adresinde bir asıl ve iki suret olmak üzere hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.
 2. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. İşbu sözleşmenin damga vergisi sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ilgili vergi dairesine işveren tarafından nakden ödenir.
MADDE 12- YENİLEME
Sözleşmede konu edilen maddelere ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bu sözleşme yeni düzenlemeye uygun hale getirilir.
MADDE 13- İHTİLAFLAR
Bu sözleşmede 13 maddeden ibaret olup, bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İŞVEREN SORUMLU MÜDÜR